Krav til leverandører

Nessco er sertifisert iht kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og HMS-standarden OHSAS 18001. Vi stiller krav til oss selv og jobber kontinuerlig med å forbedre våre interne prosesser, vårt arbeid innen helse, miljø- og sikkerhet, samt påvirkning av det ytre miljø. Vi stiller krav til våre leverandører om at de også har fokus på dette. Det forventes at leverandørene inntar en positiv og proaktiv rolle innenfor disse områdene for i felleskap med Nessco å finne frem til gode løsninger.

 

Leverandører av varer og tjenester som anskaffes skal ikke handle i strid med gjeldende lover og regler1, sentrale FN-konvensjoner, ILO- konvensjoner2 og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal respekteres.

 

Ved bruk av underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, er leverandøren forpliktet til å videreføre disse krav. HMS I Nessco er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) høyt prioritert og målrettet. Våre leverandører skal vektlegge å ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for sine ansatte og vi stiller krav om at bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes.

 

Sertifiserte leverandører med OHSAS 18001 sertifisering eller tilsvarende, vil i konkurranse være den foretrukne leverandør. Alle våre leverandører må vise til systematisk og målrettet arbeid innen HMS.

 

Ytre miljø Nessco ønsker å bidra til best mulig bevaring av miljøet. Våre produkter skal være blant de beste innen sitt område og vi skal bestrebe produktutvikling med fokus på energibesparende løsninger og et minimum av forurensning og avfallsmengder i hele produktets livssyklus. Våre leverandører må i sin virksomhet etterstrebe dette.

 

Sertifiserte leverandører med ISO 14001 sertifisering eller tilsvarende, vil i konkurranse være den foretrukne leverandør. Alle våre leverandører må vise til systematisk og målrettet arbeid innen påvirkning av det ytre miljø. Kvalitet Leverandører skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og kunne dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter.

Nessco er ISO 9001 sertifisert siden 1984 og vi vil foretrekke leverandører med en tilsvarende sertifisering.
Etikk

Vi forventer at våre leverandører, så vel som våre ansatte, utfører sin virksomheten og arbeid på en etisk og lovlig måte, samt handler med integritet og i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert konkurranselovgivningen.

 

Vi forventer at våre leverandører etterlever vår «Etiske retningslinjer for leverandører».

 

Etterlevelse Ved vesentlige brudd på våre krav til leverandørene, vil en ytterste konsekvens være å heve kontrakt/samarbeid med leverandør. Vi vil dog i første omgang bestrebe et samarbeid for å gi leverandør mulighet til å korrigere og forebygge eventuelle mislighold, gjennom målsetting og handlingsplaner.

Vi stiller krav til at våre leverandører skal ha fokus på og drive systematisk med helse, miljø og sikkerhet i egen organisasjon og i sin omgang med andre. Våre samarbeidspartnere skal være beredt på å kunne etterprøve og dokumentere sitt arbeide ved forespørsel.

1) Med lover og regler menes lovgivning i leveransens opprinnelses- og bearbeidingsland.

2) International Labour Organization (ILO) er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.

ILO er en sammenslutning av representanter for verdens regjeringer, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. ILO har nedfelt mange konvensjoner der de viktigste og mest sentrale konvensjonene omtales som ILOs kjernekonvensjoner. Mer informasjon om kjernekonvensjonene kan lastes ned fra Etiskhandel.no.

Rev. 00 – Oslo, 30.11.2015