Litt om alt du trenger å vite om trykkluft

Hva er det mest grunnleggende du som innkjøper og bruker trenger å vite om trykkluftutstyr? Få noen av svarene her.

Trykkluft brukes i dag i så å si all mekanisk industri, prosessindustri, i fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri, luftmotorer og verktøy, pakking, roboter, tannlegeutstyr, anleggsdrift, med mer.

Det er en utbredt oppfatning at produksjon av trykkluft er ressurskrevende og dyrt. Kun 12-15 prosent av tilført effekt blir til trykkluft, resten avgis som varme. Nessco sin erfaring er at ved å praktisere energiøkonomisering (Enøk), det vil si å utnytte all tilstedeværende energi fullt ut, er trykkluft en miljømessig, driftsmessig og økonomisk sett meget konkurransedyktig ressurs som stadig får nye anvendelsesområder. Trykkluft er unikt når det gjelder fleksibilitet, renhet og sikkerhet.

Fagområdet trykkluftteknikk er meget omfattende og det griper også inn i flere tilgrensende fagområder som stiller krav til hverandre. Det er derfor mange hensyn å ta for å få til en vellykket og ikke minst økonomisk installasjon - ikke bare energiøkonomisk, men også med tanke på de totale levetidskostnadene. I tillegg skal de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas. En seriøs trykkluftleverandør må også ha kunnskap om lover og forskriver fra norske myndigheter, EØS/EU osv.

Dårlig trykkluftkvalitet fører til driftsforstyrrelser, høye vedlikeholdsutgifter, større slitasje på produksjonsutstyr osv. For god trykkluftkvalitet, dvs. produksjon av trykkluft med bedre kvalitet enn det som er påkrevet, fører til høyere investeringer og driftskostnader.

Enhver moderne og seriøs kompressorleverandør vil forsøke å levere et anlegg der det er tatt hensyn til mest økonomisk og sikker drift for kunden. Leverandøren må også ha tilstrekkelig kjennskap til hva kunden setter av krav til trykkluftkvalitet og forbruk.

Med hensyn til trykkluftkvalitet og forbruk, brukes det tall og beregninger tilgjengelig fra leverandører og maskinprodusenter for å planlegge et trykkluftanlegg, men det er ofte et visst gap mellom teori og praksis på dette området. I tillegg kommer faktorer som trykkfall, lekkasjer og stadig nye, større eller mindre forbrukere som blir tilsluttet anlegget og til slutt - men ikke minst - samkjøringsfaktoren. Det er derfor viktig at trykkluftleverandøren har kunnskaper både om teori og praksis på området.

Energigjenvinning er nok likevel det området det tradisjonelt er blitt tatt minst hensyn til, til tross for at investeringene vanligvis er store i forhold til gevinsten. Forutsetningen er selvfølgelig at energien man tar ut, lar seg nyttiggjøre enten i form av varm luft eller varmt vann. Vår erfaring er noen enkle utbedringer på trykkluftanlegget kan føre til meget store økonomiske besparelser for en bedrift. I tillegg kommer en stor miljøgevinst i form av mindre energiforbruk totalt.